Cướp chạy mất dép vì chủ nhà dùng súng quá gắt

217