Phá dỡ nhà không đúng quy trình, xe xúc gặp tai nạn

275