Thanh niên ngã xuống cống phải nhờ đội cứu hộ trợ giúp

156